top of page

Правила за играта "Спечели безплатна консултация по детски сън от BabyHub"

Актуализирано: 4.07.2022 г.

Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“). РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА 1. Играта, провеждана на страницата на BabyHub във Facebook (https://www.facebook.com/BabyHub.bg) и Instagram (https://www.instagram.com/BabyHub.bg) се организира от Насофт ЕООД, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за всички участници в играта. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично във Фейсбук страницата (https://www.facebook.com/BabyHub.bg) и Instagram профила на BabyHub (https://www.instagram.com/BabyHub.bg/) 2. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години. 3. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА 1. Играта се организира и провежда в периода от 04.07.2022 г. до 12.07.2022 г., само на територията на Република България.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ 1. Играта се организира на „Стената“ (“Timeline”) на BabyHub на https://www.facebook.com/BabyHub.bg и в Instagram https://www.instagram.com/BabyHub.bg 2. На 04.07.2022 г. на стената ще бъде публикувана снимка с текст СПЕЧЕЛИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ. Участниците мога да се включат в играта чрез коментар, като харесат страницата на BabyHub във Facebook https://www.facebook.com/BabyHub.bg или Instagram https://www.instagram.com/BabyHub.bg и отбележат в коментар 1 приятел. 3. След изтичане на крайния срок на играта (23:59 часа на 12.07.2022 г), чрез жребий на случаен принцип ще се изтеглят имената на 3-ма печеливши. 4. Наградите в Играта са 3 бр. Консултация на стойност 130лв. всяка. 5. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени на стената на Facebook и Instagram страниците на BabyHub след 12.07.2022 г. 6. Наградата Безплатна консултация се предоставя само на спечелилите участници. Наградата не се заменя за паричната ѝ стойност. 8. Всеки печеливш участник следва да се възползва от наградата си до 31.08.2022 г., в противен случай я губи. 9. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично", вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторa не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

РАЗДЕЛ IV. ЛИЧНИ ДАННИ 1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от Насофт ЕООД. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

.РАЗДЕЛ V. ДРУГИ 1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи. 2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. 3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда. 4. Настоящата игра по никакъв начин не е обвързана или спонсорирана от Facebook.

22 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page